The team behind our amazing creations

Tareq Hasan
Tareq Hasan Founder, CTO
Nizam Uddin
Nizam Uddin Co-Founder, COO
Nazir Ahmed
Nazir Ahmed Head of HR & Admin
Shams Sadek
Shams Sadek Project Manager
Nazmul Hassan Nayem
Nazmul Hassan Nayem Head of Support
Mainul Kabir Aion
Mainul Kabir Aion Head of Content & Marketing
Ashraf Hossain
Ashraf Hossain UX Designer
Md. Sofiullah
Md. Sofiullah Accounts Manager
Asaquzzaman Mishu
Asaquzzaman Mishu Software Engineer
Mohaiminul Islam
Mohaiminul Islam Software Engineer
Sabbir Ahmed
Sabbir Ahmed Software Engineer
Edi Amin
Edi Amin Software Engineer
Mahbubur Rahman
Mahbubur Rahman Junior Software Engineer
Md. Yeasin Arafat
Md. Yeasin Arafat Support Engineer
Farazi Forhaduzzaman
Farazi Forhaduzzaman Quality Assurance Engineer
Rounak Ahmed
Rounak Ahmed Digital Strategist
Shamina Roshni
Shamina Roshni Support Engineer
Jahidur Rahman Nadim
Jahidur Rahman Nadim Junior Software Engineer
Towhidul Islam
Towhidul Islam Junior Software Engineer
Mehedi Hasan
Mehedi Hasan Support Engineer
Md Habibur Rahman
Md Habibur Rahman UI/UX Designer
Mohammed Saimon
Mohammed Saimon Junior Software Engineer
Tarun Sikder
Tarun Sikder Content Executive
Al Suzaud Dowla
Al Suzaud Dowla Content Executive
Mushrit Shabnam
Mushrit Shabnam Support Engineer
Md. Hasinur Rahman
Md. Hasinur Rahman Junior Software Engineer
Gobinda Tarafdar
Gobinda Tarafdar Business Development
Nayeem Ul Shahriar
Nayeem Ul Shahriar Marketing Executive
Mazharul Islam
Mazharul Islam Support Engineer
Ibnul Kayes
Ibnul Kayes JavaScript Engineer
Rajuan Islam
Rajuan Islam HR Manager